Please note the vessel the UTRILLO is due to sail from Port Tilbury on the 13th September with estimated arrival times at the Ports listed below. Don’t miss the boat, space available, for competitive rates please contact us now.

ETA NEW YORK : 28.09.14

ETA SAVANNAH : 30.09.14

ETA KINGSTON : 04.10.14

ETA CARTAGENA : 05.10.14

ETA SYDNEY : 28.10.14

ETA MELBOURNE : 30.10.14

ETA TAURANGA : 04.11.14

ETA AUCKLAND : 04.11.14

ETA NAPIER : 06.11.14

ETA LYTTELTON : 07.11.14